Avantajlarımız

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ İLE ÇALIŞMA VE AVANTAJLARI:

Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan İhracat:2004/12 no"lu Tebliğ kapsamında uygun kriterleri taşıyan Anonim Şirketlerine, başvurmaları durumunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. DTSŞ statüsü almaya hak kazanan şirketlerin ünvanları, Resmi Gazetede bir yıl geçerli olmak üzere ilan edilmektedir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, aracı ihracatçı sıfatıyla imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalara ait malların ihracatına aracılık yapmaktadır. Aracı ihracatçı sözleşmemiz gereği, yurtdışı pazar ve müşteri temini, ihracat bağlantıları, dış satım sözleşmeleri, ihraç edilecek ürünün temini, ambalajlanması, taşınması, malın alıcısına teslimi, mal bedellerinin takibi tamamen imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalara ait bulunmaktadır. Sonuç olarak evraklar DTSŞ adına düzenlenmiş olduğu halde, ihracat işlemleri gümrük müşavirleri ile imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalar adına verilen vekaletnameler kapsamında gerçekleşmektedir.


KDV Avantajı
İhracat işlemlerini PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. aracılığı ile gerçekleştiren imalatçı ve tedarikçi kuruluşlar KDV iadesi ile ilgili işlemler bakımından hem bu alanda uzman olan bir kadronun vereceği hizmetten hem de Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine KDV iadesi işlemleri ile ilgili olarak mevzuat çerçevesinde sağlanan birtakım önemli avantajlardan yararlanabilmektedir. Bu avantajlar ana hatları ile şöyle açıklanabilir;

  1. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. adına gerçekleştirilen ihracat işlemleri ile ilgili KDV iadelerinin tahsili için gerekli işlemler şirket bünyesinde görev yapan bu alanda uzman bir kadro tarafından takip edilmektedir. Bu sayede işlemler eksiksiz ve hatasız olarak kısa sürede tamamlanarak tahsil edilen KDV iadeleri imalatçı ve tedarikçi kuruluşlara aksama olmaksızın sözleşmelerde öngörülen vadelerde intikal ettirilmektedir.
  2. İhracat işlemlerinin imalatçı (tedarikçi) ihracatçının kendisi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda vergi dairesinden KDV iadesinin firma tarafından alınması gerekmektedir. KDV iade mevzuatı gereğince iadenin ya YMM raporu ya da teminat mektubu veya inceleme sonucuna göre alınması gerekmektedir.
    1. İadenin, YMM raporu karşılığında alınması halinde; iadenin yüzde 8’inden başlayarak hesaplanan tarifeye göre YMM rapor ücreti ödenmesi gerekmektedir. İade miktarı yükseldikçe oran düşmekle birlikte hesaplama her ay için ayrı yapıldığından ve aylar toplamları üst üste eklenmediğinden tutarlar yüksek olabilmektedir. YMM raporu hazırlanması, en kısa süre ile 5-6 ay almaktadır. Bu sürenin sonunda vergi dairesine ibraz edilen rapor üzerine vergi dairesinin kontrol işlemleri uygulanan kod sistemi gereği alt firma yazışmaları gibi işlemler nedeniyle vergi dairesinden iadenin alınması çok uzun sürmektedir. Sonuçta KDV iadesi YMM raporu ile alındığında, DTSŞ’ne ödenen komisyondan daha fazla YMM rapor ücreti ödenmekte ve en iyimser durumda iade 6 aydan daha uzun bir sürede alınmaktadır. Oysa PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ile çalışılması durumunda KDV iadesi daha az maliyetle ve çok daha kısa sürede alınmaktadır.
    2. İadenin, YMM raporu beklenilmeden daha kısa sürede alınmasını sağlamak için teminat mektubu karşılığında iade alınması halinde; vergi dairesine verilecek teminat mektubu tutarı genel durumda iadenin %100’ü, en iyimser durumda bazı imalatçı firmaların tebliğde belirtilen koşulları taşıması halinde %8’dir. Teminatın YMM raporu verilerek veya inceleme elemanınca yapılacak inceleme sonucuna göre çözülmesi gerekmektedir. Vergi dairesinde teminat mektubu çözümü işlemleri birkaç yıl sürdüğünden, masraflı ve banka limitleri açısından istenmeyen durumlar yaratmaktadır. Teminat mektubunun çözümü için inceleme elamanının inceleme yapması; 5 yıl gibi zaman aşımı süresi ve incelemenin külfeti nedeniyle tercih edilmemektedir. Genelde teminat mektubu YMM raporu ile çözülmektedir. Bu durumda teminat mektubunun maliyetine ilave olarak az önce belirttiğimiz gibi % 8 ile başlayan YMM rapor ücreti ilave maliyet yaratmaktadır.
  3. İhracat işlemlerinin imalatçı (tedarikçi) ihracatçının kendisi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda; KDV iadesi olarak, ihracatın bünyesine giren yani yüklenilen KDV’nin hesaplanması gerekmektedir. İmalat işlemlerinde her bir malın bünyesine giren KDV’nin hesabı ve vergi dairesine de anlatılması/kabul ettirilmesi çok sıkıntılı ve külfetli bir işlemdir. Genelde sadece malın üretimine ait KDV iade olarak alınmakta, genel giderler ve diğer hesaplanması zor olan giderlere ait KDV iade rakamına dahil edilmemektedir. Bu nedenle genelde işletme bünyesinde iadesi alınamayan KDV yük olarak kalmaktadır. Oysa PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ile çalışılması durumunda PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. adına düzenlenen faturadaki KDV aynen iade olarak alınmaktadır. Dolayısıyla kar marjı da dahil ihracat değeri üzerinden KDV iadesi alındığından işletme bünyesinde iadesi alınamayan işletmeye yük KDV kalmamaktadır. KDV iadesi için yüklenilen vergi hesaplaması gibi ilave iş yükü vs. söz konusu olmamakta, çok basit bir şekilde KDV iadesi tespit edilebilmektedir.
  4. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. imalatçı ve imalatçı / tedarikçi firmalara ait KDV iadelerini sözleşme şartları ile belirlenen vade ve şartlar çerçevesinde tahakkuk ettirip ödemekte, imalatçıların ve tedarikçilerin ilgili işlemlerindeki bir eksiklik veya kusurdan kaynaklanmadıkça KDV iadelerinin bilfiil tahsil edilip edilmediğini dikkate almamaktadır. Ayrıca talep halinde KDV ödeme günlerinden önceki herhangi bir günde, karşılıklı belirlenen güncel maliyetlere uygun prefinansman bedeli karşılığında hak edilen KDV iade tutarı için ön ödeme işlemi de yapılabilmektedir. Bunun sonucu, imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalar ne zaman ve ne kadar iade alacağını önceden bilmekte ve finansman planlamasını daha rahat yapabilmektedir. Bu nedenle, KDV iadesi için yukarıda belirtildiği gibi teminat mektubu ve yeminli mali müşavir raporu maliyetine ek olarak devletin inceleme elemanlarınca yürütülecek incelenme sürecini beklemeksizin daha az maliyet içeren hizmet bedelini şirketimize ödemeyi tercih etmektedirler.

İhracatın şirketimiz aracılığı ile yapılması gümrük işlemleri açısından da avantajlar sağlamaktadır.

1- İhracat işlemlerinde Onaylanmış Kişi Statüsü avantajı:

Gümrük Müsteşarlığınca 23.01.2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 31 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğ"ine göre uygun kriterleri bünyesinde toplayan şirketimiz Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahiptir. İhracat işlemleri, Gümrük İdarelerinde mavi-sarı-kırmızı hat kapsamında kontrol edilerek gerçekleşmektedir. İhracat işlemlerinin takip edileceği hat, otomasyonda kayıtlı kriter verilerine göre otomatik olarak tespit edilmektedir.

Kırmızı hat kriteri eşyanın muayene edilmesini, sarı hat kriteri belge kontrolünü ve gerekirse kırmızı hatta dönüşme olasılığını ifade etmektedir. İşlemlerin tamamlanabilmesi için mesaiye kalınması söz konusu olmakta, bu da zaman kaybı ve maliyet yaratmaktadır.

Statümüz gereği aracılığımız ile gerçekleşen ihracatlar genellikle mavi hat kapsamında işlem görmektedir.Bu uygulama, süre ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.

2- A.TR tasdikinde Onaylanmış Kişi Statüsü avantajı:

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi şirketler, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ne (TOBB) tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenleme, onaylama ve vize işlemleri yetkisine sahiptir. Bu sayede şirketimiz aracılığı ile gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, onay maliyeti söz konusu olmadığı için maddi avantaj yanında ihracatların hız kazanması da söz konusudur.

İmalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalar kendi adlarına gerçekleştirdikleri ihracatlarda olduğu gibi, taahhüt kapatma işlemlerinden, kambiyo mevzuatı çerçevesinde yer alan tahsil şekillerinden ve uygulamaya göre tahakkuk eden teşvik ödemelerinden şirketimiz aracılığı ile yapmış olduğu ihracat işlemlerinde de aynen faydalanabilmektedir.

PERGAMON STATUS İLE GÜVEN AYRICALIĞI

Rekabetin en yoğun yaşandığı günümüz piyasa şartları, şirketleri yalnızca çalışma hacmi ve kar paylarını yükseltmeye zorlamaktadır.

Buna karşılık, Şirketimiz imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalarına sağladiğı güvenli ve istikrarlı çalışma ortamında, uzun yıllar aynı kalitede hizmet vermeyi amaç edinerek Pergamon Status ile çalışmanın ayrıcalığını sunmaktadır.